අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

Assembley

PCB සභාව

pcbcp1

සාම්පල පිළිබඳ වේගයෙන්

ස්විට්සර්ලන්තයේ සිට පූර්ණ ස්වයංක්රීය ප්රශ්නය විසඳිලා නිෂ්පාදන පේලි අතර, අපි ආදර්ශ කිරීමේ පැය හතරක් අවශ්ය වේ.

pcbcp1

නියෝජිතයා සැකසුම්

අපි ගුණාත්මක පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය 9 ඔබ අමුද්රව්ය මිලදී උදව්, ක්රියාදාම හා ගුණාත්මකභාවය සහතික කළ හැකි

pcbcp1

බොහෝ නිෂ්පාදන

මෝටර් රථ නිෂ්පාදන, කාර්මික පාලනය නිෂ්පාදන, හමුදා නිෂ්පාදන ආදිය සඳහා ද ඉහළ නිරවද්යතාව පැච් සැකසුම්

Manufa Cturing ක්රියාවලිWhatsApp Online Chat !